Regulamin

I. Przepisy wstępne

I.1 Niniejsze warunki określają umowę kupna w rozumieniu § 2079 et seq. Ustawa nr. 89 / 2012 Sb., Kodeks Cywilny, z późniejszymi zmianami (dalej Kodeks cywilny lub nóż), na zakup płatnych usług i towarów w e-sklepie na tej stronie (przedmiotem zakupu), który imprezy, operator jako sprzedawca i zamawiający jako kupujący, zawrzyj za pośrednictwem stron internetowych www.suenee.cz wypełnianie i wysyłanie zamówienia.

I.2 Te warunki określają i określają prawa i obowiązki kupujących i sprzedających, których są operator tych stron.

W sprawach nieobjętych Umową Zakupu, akapit 1 a niniejsze Warunki handlowe regulują tę relację zgodnie z Kodeksem cywilnym i przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów.

I.3 W przypadku płatnych artykułów i tłumaczeń jest ono ważneże przedmiot zakupu jest produktem własności intelektualnej, a zatem jego dystrybucja lub udostępnianie stronom trzecim jest zabronione bez zgody autora. Zawierając umowę zakupu kupujący akceptuje, że jakiekolwiek wykorzystanie informacji na taki przedmiot zakupu i sukcesów lub niepowodzeń wynikających z tego są tylko w rękach kupującego i autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takim temacie zakupu kupujący mogą znaleźć informacje o produktach lub usługach stron trzecich. Ta informacja jest jedynie zaleceniem i opinią na ten temat.

II. zamówienie

II.1 Kupujący oświadcza, że ​​dowiedział się o wszystkich informacji dotyczących zamówienia pod adresem www.suenee.cz. Kupujący zamawia przedmiot zakupu, wypełniając elektroniczny formularz zamówienia za pośrednictwem strony internetowej http://www.suenee.cz/objednavka lub pod wybranymi artykułami witryny. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia i, jeśli to konieczne, naprawy zamówienia przed wysłaniem go. Wysłane zamówienie jest prawnie wiążąca i kupujący i sprzedający stworzony wzajemne prawa i obowiązki, tj. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć kupującemu zakupionego przedmiotu, a kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny zakupu. Kupujący potwierdza, wysyłając zamówienie, że zapoznał się z warunkami zakupu na stronie internetowej Regulamini że się z nimi zgadza. Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy Zakupu, która zostaje zamknięta poprzez wypełnienie i wysłanie zamówienia.

III. Cena zakupu, dokument podatkowy

III.1 W podsumowaniu zamówienia i pod adresem internetowym http://www.suenee.cz/objednavka znajdziesz ostateczną cenę dostarczonych towarów lub usług. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT, tj. że cena jest tak ostateczna.

III.2 Faktura: W celu realizacji płatności wynikających z umowy kupna sprzedawca wystawi kupującemu fakturę jako dowód zakupu towaru. Płatność jest obsługiwana przez operacje bankowe.

IV. Forma i forma płatności

IV. 1 Metoda płatności: Metody płatności są powiązane z bramą płatności firmy GOPAY sro, który zapewnia bezpieczną akceptację kart płatniczych i technologię przelewów bankowych online. Wprowadzasz swoją kartę kredytową, kartę kredytową i hasło do bankowości elektronicznej za pomocą bezpiecznego i zaufanego kanału GOPAY sro Tylko partnerstwo jest odpowiedzialne za działanie bramki płatniczej GOPAY sro

IV. 2 Opcje płatności:

  1. Przelewem bankowym na konto korony sprzedawcy.
  2. Karta płatnicza on-line: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.3 Forma płatności: Płatność jest możliwa tylko raz, płatność na raty nie jest możliwa.

V. Odstąpienie od umowy - postępowanie reklamacyjne

V.1a Za świadczone usługi sprzedawca gwarantuje gwarancję satysfakcji i gwarancja zwrotu pieniędzy do 14 dni. W tym terminie masz prawo odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny, okres wypłaty rozpoczyna się następnego dnia po dostawie przedmiotu zakupu.

V.1b W przypadku oferowanych towarów sprzedawca gwarantuje gwarancję zgodnie z prawem. W terminie 14 dni masz prawo odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny, okres wypłaty rozpoczyna się następnego dnia po dostawie przedmiotu zakupu w oryginalnym opakowaniu, w tym wszystkie akcesoria.

V.2 W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować sprzedającego o wycofaniu niniejszej umowy w drodze jednostronnego postępowania sądowego (na przykład listem przesłanym przez dostawcę usług pocztowych, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz użyć dołączonego szablonu do wypłaty, ale to nie twoja odpowiedzialność.

V.3 Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy złożyć wycofanie przed upływem odpowiedniego okresu.

V.4 Konsekwencje wycofania

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, wrócimy bez zbędnej zwłoki, w ciągu kilku dni 14 od dnia, gdy zdaliśmy sobie sprawę, swoje wypowiedzenie, wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku Ciebie wybranej metody dostawy, która różni się od oferowanej przez nas najtańszej standardowej metody dostawy). Zwrot za pomocą tych samych środków płatniczych użyłeś (a) w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził (a) inaczej. W każdym razie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów. Płatność z powrotem po otrzymaniu zwróconych towarów, lub jeśli udowodnić, że wysłał towar (a) z powrotem, co nastąpi wcześniej.
 2. Ponosisz bezpośrednie koszty związane z odesłaniem towaru. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za utratę wartości towarów w wyniku obchodzenia się z towarami w sposób inny niż ten, który jest niezbędny do zrozumienia charakteru i cech towarów, w tym ich funkcjonalności.

V.5 Formularz do wypłaty (wypełnij ten formularz i odeślij go tylko, jeśli chcesz odstąpić od umowy)

 1. Powiadomienie o wycofaniu
 2. Odbiorca (tutaj konsument podaje imię i nazwisko, adres i adres e-mail):
 3. Niniejszym oświadczam (*), że niniejszym wycofuję / wycofuję (*) z Umowy zakupu dla tego Towaru (*)
 4. Data zamówienia (*) / data otrzymania (*)
 5. Imię i nazwisko konsumenta / konsumenta
 6. Adres konsumenta / konsumenta
 7. Podpis konsumenta / konsumenta (tylko jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)
 8. Data (*) Usuń odpowiednio lub wpisz dane.

V.6 Wypłaty można dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail operator, pisemnie na adres sprzedawcy wymienionego na tych stronach operator, zawsze z oświadczeniem, że kupujący wycofuje się z umowy i załącza kopię faktury - dokumentu podatkowego. Nota kredytowa zostanie wysłana do kupującego z kwotą odpowiadającą cenie zakupu produktu zakupu online. Kwota zostanie zwrócona nie później niż 30 dni po dającej się udowodnić dostarczeniu e-maila z wypłatą.

VI. Odpowiedzialność

VI.1 Odpowiedzialność za zawartość internetową: Strony internetowe mogą być aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia.

VII. Ochrona danych

VII.1 Oświadczenie sprzedawcySprzedawca zobowiązuje się do pełnego przestrzegania poufności osobistych i korporacyjnych danych nabywcy, które są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem i zapobiegania nadużyciom. Informacje podane w aplikacji są niezbędne do zidentyfikowania kupującego. Są one wykorzystywane do realizacji całej działalności, w tym niezbędnych operacji księgowych, wystawianie dokumentów podatkowych, identyfikacja, płatności bezgotówkowych i komunikować się z kupującym.

VII.2 Szczegółowe dane osobowe i dane o zakupie nabywcy są przechowywane w ściśle bezpiecznej bazie danych zapobiegającej nadużyciom i nie są udostępniane stronom trzecim.

VII.3 Na żądanie powiadomimy Cię na piśmie, jeśli wiemy, jakie dane osobowe o Tobie posiadamy. Jeśli pomimo naszych starań o zapewnienie poprawności i aktualności zostaną zarejestrowane nieprawidłowe informacje, naprawimy je na żądanie.

VII.4 Sprawdź

 1. Chcemy, aby Twoje informacje były wykorzystywane do informowania o naszych produktach i usługach lub aby dowiedzieć się, co o nich sądzisz. Udział w takich wydarzeniach jest oczywiście dobrowolny. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, możesz w dowolnym momencie powiedzieć nam, aby odpowiednio zablokować dane.

VII.5 Pełne brzmienie Polityki prywatności można znaleźć na stronie Polityka prywatności

VIII. Postanowienia końcowe

VIII.1 Wskazanie istnienia, sposobu i warunków pozasądowego rozpatrywania skarg przez konsumentów w tym, czy skarga może zostać skierowana do przełożonego lub organu państwowego

 1. Pozasądowe rozstrzyganie sporów, w szczególności w drodze mediacji lub arbitrażu (arbitraż); rozstrzyganie sporów opiera się na dobrowolnym udziale obu stron, obiektywności i bezstronności postępowania.
 2. Państwowy Urząd Kontroli i Kontroli jest czeską Inspekcją Handlową. Czeska Inspekcja Handlowa kontroluje i nadzoruje osoby prawne i fizyczne sprzedaży lub dostarczania produktów i towarów na rynku, świadcząc usługi lub wykonuje inne podobne działania na rynku krajowym, zapewniając kredytu konsumenckiego lub prowadzi Marketplace (rynek), chyba że na mocy specjalnego ustawodawstwa nie sprawuje ten nadzór indziej urząd administracyjny (dalsze informacje są zawarte w ustawie nr. 64 / 1986 Coll., inspekcja handlowa Czeska).

VIII.2 Wydajność

 1. Niniejsze warunki wchodzą w życie w dniu 20.02.2017. Informacje są przekazywane za pośrednictwem stron internetowych www.suenee.cz lub inne kanały informacyjne, zazwyczaj przez e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków. Każda nowa wersja warunków jest dostępna na stronie internetowej www.suenee.cz i jest oznaczony datą skuteczności. Wszystkie zamówienia są zawsze regulowane przez aktualną wersję naszych warunków biznesowych.